Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WH?. STA AT ËN OORLOG» 1787. *9i

hierom Ons niet dlspenferen om op eene al. Jerfpoedigfte explicatie hier van aantedringén* terwyl het uitftel daar van niet zou kunnen nalaten Ons opgevat ongunftig vermoeden té veifterken, en Uns, Onzes ondanks, te verplichten , om dien overeenkomftig Onze fchik. kingen interichten.

Voor 't overige beveleö Wy Üw Edele Mog. in de befcherming van God Almachtig, die Wy van berte wenfchen, dat derzelver pogingen, ftrekkende tot bevordering vart rust, vrede en eensgezindheid alzins Zegenen wil: terwyl Wy van Onze zyde als nóch fteeds bereid blyvende om daartoe al wac ifl Ons vermogen is mede te contribuëeren, irj die gevoelens Ons noemen ,

Edele Mogende Heeren l £rV.

CXX1. Misfive van P. Cliffort c. fi te Amfterdam, over het gebeurde mei opzicht tot de remotie van 9 kddeh en de aanfielling van 9 anderen. Ingebragt by Hun Edele Gr. Mog. In dato 34 Mey 1787.

Ontvangen een Misfive vaa F. Cliford cüm luis, gefchreven te Amfterdam den 18 dezer, met de Bylagen daar toe betrekkelyk, waar by ter kennis van Hun Edele Groot Mog. brengen het gebeurde met opzicht tot de remotie van 0 Raden en de daar op gevolgde aanftelling van 9 anderen j breder hm na geïnferëerd.

Flat Infertlo.

Waar op gedelibereerd zynde j ié goedgevonderi en verftaan, dé voorfz. Misfive en Bylagen aari tnemeu voer Notificatie; én is* dien onverminderd * T daar

Sluiten