Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. ao?

ven, een nader Addres houdende; verzoek, om de negen Raadplaatzen op den ai April door hun vacant verklaard, in de Vroed» fchaps-Vergadering , op dien dag zullende gehouden worden, te vervullen, of zoo zulks op dien dag niet konde gefchieden, een dag te bepalen , om de vervulling ten fpoedigften en ujterlyk maandag te doen, met eene bygevoegde Lyst van de Perfonen, die de Burgerye, zoo men voorgaf, aangenaam zoude zyn, zonder echter daar aan den Raad precifelyk te willen bepalen , of hunne vrye keuze te verhinderen.

De Ondergetekende meenden in de Vroedfchaps. Vergadering op dien dag gehouden, niet te moeten compareren , waar van en van de redenen daar toe dienende , eenige hunner aan Heeren Burgemeesten by Misfive hier nevens gevoegd fub No. 6. kennisfe hebben gegeven; —-

Dit veroorzaakte dat deze Vergadering flechts uit een der Heeren Burgemeesteren en 15 Vroedfchappen beftond, by welke ge» refolveerd wierd den dag der fuppletie op den 7 dezer vast ftellen; hoe zeer daar toe volgens informatie alle de prefente Leden niet hebben geconcurreerd.

De Ondergetekende voor zoo verre zy on« der de negen Leden niet behoren , ten voorfz. einde een Convocatie-billiet bekomen hebbende; ende verdere Ondergetekenden , aan welke de Prelident-Burgemeester de JBo. dens gelast had, geen zodanige Convocatie, billiet te overhandigen, daar van geïnformeerd zynde, hebben in die Vergadering door den Secretaris doen inleveren de Protesten en Declaratoiren hier nevens gevoegd , fub No. 7.

Doch wat gebeurt 'er, eenige Leden geheel andere gevoelens koesterende , als die gene die op den 2.1 April een ongetekend T 5 A d..

Sluiten