Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MXï. STAAT EN OORLOG. ^787. 3"

den worden geëxecuteerd; waar van dan ook het gevolg is geweest , dat alle de Heeren Burgemeesteren en Raden nog eenige uuren na het aflo^pen der Vergadering op het Stadhuis zyn opgehouden geworden, tot dat het eindelyk aan de Comparanten en (/meieren der Burgerye behaagde, om, na dat zonder eenige fo-mèle deliberatien, twet Fyvoegzels agter de Refolutie, door de Leeden , welke dezelve hadden genoornen, waaren gefteld, en een Extraö of Copie derzelve aan de Comparanten was gegeven, aan de Heeren Burgemeesteren te doen adverteren, dat als toeo , dezelve en de Raaden aile gerust en veilig konden af en na hunne huizen gaan.

De Burgemeester en Raaden in het hoofd dezes gemeld, achten hier mede hun gedrag, en gefuftineerde, als mede hun gedane protest tegens de voorfz. pretenfe VroeufchapsVergadering , en de daar in verhandelde en daar omtrent voorgevallene, ter hunner decharge , en ter informatie van de Pofteriteit, kortelyk , dog genoegzaam gejuftificeert te hebben, en wenfehen van harten nat de. gevolgen van eene zoo irreguliere bande wyze voor deze goede Stad en de Burgerye, minder funest mogen bevonden wurden dan zy zig voorftellen.

No. 3. Extract uit de Refolutien van de Vroedfchap der Siud Amftetdam, in dato ai Aptil 1787.

Bv het uitgaan van de Vioedfchap door eeni* ge Perzonen, aan de Heer Burgemeester Hooft overhandigt zynde een Adres, is, hoe Zeer hetzelve niet op de ordinaire en iegaale wyze ter kennisfe van denzelve gebracht was, na gedane omvrage, by meerderheid goedgevondenen verftaan, het bovengemelde V 4 Re-

Sluiten