Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEt. STAAT EN OORLOG. 17S7. 315

ring der goede zake des lieven Vaderlands , en inzonderheid van de goede Burgery ae» zer Stad , zal ditnitig worden geoordeeld, ten einde iu naam der Ondergetekende, de Heeren Leoen van den Krygsraad , in die verrichtingen, welke gemeenichappeiyk zullen wor-iei; beraamd en nodig gekeurd, en als dan do r dezelve Leden van den Arygsraad zulkn werden uitgevoerd, op de gefchiktlteen krachtkfte wyze teojnderlteurjen; quahficeerende en machugende de Ondergetekende opgem. Heeren daarenboven , om verder in hunne namen, en by Hun i dele Groot Mog de Heeren Staaten van Hol,and en V\ est-Vriesland, by den Achtb Raad dezer Stad , als by andere Collegien, waar zulks gelchikt en dienüig mogte geoordeek worden , zodanige gepasie Addresfen in te leveren, als ter bewaring of kerkryging van dezer Stads Rechten en .Vryheden , en tot vestiging van eene waare en duurzame liurgerlyke Vryheid, zo voor deze Stad als het gantfche Vaderland, zullen Rrekken; alles echter, zo veel mogelyk met voorkennis van de Ondergetekenden.

Belovende de ondergetekende hun Heeren Geqtialificeerden , omtrent al het gene zy uit kragt en in naarkominge dezes zullen vèrrigten , te zullen ftyven en flerken, vryhouden en indemneren , onder verband van hunne Perfoouen en Goederen , ais naar Rechten,

No. 5.

Aan alle Burgers of luwooners word bekend gemaakt, dat, van heden af, tot Woensdag oen 25 April irgefloten , in ter Tekening legt, de Atle van Cutal.ficatk, op de,* Heeren, welke

tett

Sluiten