Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 mey. ZAAKEN VAN 1787.

ben als elk ander Burger, niets liever verlangen , als dat de welgevestigde Conftitutie van ons Lieve Vaderland mooge blyven Geconserveerd , de Wettige Regering van deze Stad, haare Deliberatien en Refolutien te laaten behouden a alle andere Veranderingen en Schadelyke Nieuwigheden geweerd, en alle andere geweldoeffeningen , door de Efficacieufte middelen tegengegaan worden , dat de Ondergetekende , C welker gering getal alleen aan de bekrompenheid van tyd , als zynde eerst op laatstleden Saturdag avond gerefolveerd, om dit Addres te maaken, hoe zeer de Ondergetekende altoos in dezelve denkbeelden hebben geverfeerd, moet toegefchreven worden, zynde de Ondergetekende verzekerd, dat ingevalle flechts eenige meerdere tusfchenruimte van tyd overgelaten was geweest, het getal van hun Ondertekenaren oneindig Superieur geweest zou zyn, aan die geenen, die men heeft weten te induceren, de qualificatie te tekenen,) inzonderheid op het ernftigst infteren ten einde de gedaane onwettige Remotie van eenige Heeren Vroedfchappen als door een zeer klein gedeelte van de Burgeren en Inwoonders dezer Stad, ("naar het geheel gerekend,) aan de Edele Achtbaare Vroedfchap afgedwongen , worde verklaard Illegaal en Onwettig; dat by U Edele Groot Achtb. niet worde geprocedeerd tot het aanftellen van eenige Nieuwe Vroedfchappen, declarerende de Ondergetekende , dat zy de tegenswoordige Vergaderingen van den Raad dezer Stad, als waar toe faitelyk de toegang aan een groot gedeelte van Wettige Leden van dezelve word belet, niet kunnen, noch willen houden , voor een Wettige Vroedfchap, noch ook eenige Nieuwe op een onwettige wyze aanteftellen Pretenfe Nieuwe Raaden zullen Confidereren voor Wettige Reprefentanten van de goede Burgery en In-

woon-

Sluiten