Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s42 mey. Z A AKEN VAN 1787.

w>n r-n eindigen deze Onze Misfive nochmaals meVde alle eXgfte toftntie, dat U Edele Groot Mogende Ons, 'die niemand Onzer Bondgenoten eenilzints voornemens zyn te oftenferen, of Ons op haar Territoir eenige macht of recht aan» Sn veel min vyandelyk te bejegenen, ook recifroc'quelyk gelieven te behandelen, .en dus dadeFvk de SieTaan Onze Souverainiteit aangedaan nromlelyk e hernellen, en daar toe alle die 1 roupes ff Corpïen , welke op ü Edele GrVlog Ord^s o onder Hoogstderzelver toelating zich op üftilern • tob en binden deze Provincie bevinden, dadelyk terug gelieven te ontbieden, en Ons gerustheid te geven, dat U Ed. Gr. Mog. morgen zullen, -dat zulks niet meerder plaatfe vind ) ten einde Wy m ftaat ïogen zyn derost en welvaren onder Onze IngezeSïln weder té brengen en bevestigd te zien. Voor ït "erbe bevelen Wy U Edple Groot Mog. ir1 de befcherming des Allerhoogtten, hartelyk wenfchen. de dat het Denzelven behagen mag U Ed. Oroot Mog. tot gevoelens van billykheid ten Onzen op. zichte te doen wederkeren, en aldus derzelver poSngen met Ors en verdere Hoge Bondgenoten te S ftrekken tot bevordering van rust, vrede en Sgez ndheid, ten einde alle geweid en mconftnuïtonele daden voor het vervolg geweerd cn voorgeSen mogen worden, blyvende Wy altyd gereed, zo veel de Hoogheid en Onafhankelykheid van , OwGewest zulks toelaat, daar toe naar Ons vermogen te helpen contribueren, in die gevoelens Ons noemen 1 P Edele Groot Mog. Heeren l Byzondere Goede Vrienden*. Nageburen en Bondgenotenl (Onder ftond)

U Ed. Gr. Mog. goede Vrienden,

Amersfoort De Staven van den Land*

^«frt* (Was

J, a. van wesïrenen, Vt»

(Lager ftond)

- Ter Ordonnantie van dezelve, (Wa^ get,) Abf. Secr.

Sluiten