Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«.44 mêy» ZAAKEN VAN

1787.

aan Burgemeesteren en Vroedfchappen ,der Stad $mfterdam, tot derzelver informatie en naricht.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben ge'fnhajreerd hun. Protest en Aantekening op den 11 dezer gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Dcift , Gorinchem, Brielle, Hoorn , Enkhuizen, Edam en Medemblik, hebben in het nemen van de bovenftaande Refolutie niet geconcurreert, daar tegens geprotefteerd | en geinbaereert hun Declaratoir en Aantekening van den ir dezer, by gelegenheid van de Refolutie ten zeiven dage genomen in de zaak rakende de Stad Rotterdam.

Jan de Edele G roet Mag. Heeren Staaten van Holland en WestVriesland,

Geven eerbiediglyk te kennen de Ondergetekende Geeommitteerdens van een groot aan:al Burgers en Inwooners der Stad Amfterdam*

Dat zy Ondergetekendens met derzelver Committenten zederd een geruimen tyd met Leedwezen gezien hebbende de bewegingen, welke zo in nabuurige Provinciën, als in deze Provincie zelve by aanhoudenheid plaats hebben, en welker aiïernadeligftc gevolgen, zo als zy vertrouwen, meer dan te wel by U Edele'Gioot Mog. worden gepenetreert, en wat hun aangaat alleztns genegen zynde, pm volkomentiyk te berusten in de Staatseii Erf-Stadhouderlyke Regering, zo als dezelve door 'sLands Octroyen, Privilegiën en Wetten, en wel laastlyk in den Jaare 1760 gevestigd is geworden, vervolgens tot hun (merfte frnarte hebben moeten ondervinden,

Sluiten