Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

343 mey. ZAA.KEN VAN 1787.

zelve verzoek eenige verdere acht te flaan, direct, is toegetreden tot het pretenfelyk aanftellen en in den Eed nemen van 9 andere Perfonen, quafi als Kaden in de Vroedfchap. Dat de Ondergetekendens met hunne Prin. cipalen geen zweem van eenige reden kun» ren vinden , waarom de vergaderd, zynde Vroedfchappen, anders zoo gereed om aan de Volkftem te voldoen, de,Stemme van de Ondertekenaars van het zelve Request en Declaratoir hebben geweigerd te horen. Dat daar toe gene aanleiding kon geven het Adres van het zelve Request aan Burgemeesteren en Vroedfchappen , dewyl zulks niet alleen is het gewoon Adres , om dat byna altoos Burgemeesteren en Vroedfchappen adfifteren; maar ook geen byzonder Collegie binnen deze Stad gevonden wordende , dat onder de benaming van Burgemeesteren en Vroedfchappen bekend en van 't Collegie der Vroedfchap ontierfcheiden is, gevolgelyk, daar het Adres twelediglag, zelf3 iu abfentie van Burgemcestereu het Request buiten bedenkclykheid aan de Vroedfchap was houdende,

Dat*de Ondergetekendens en hunne Committenten gepenetreerd van de akelige gevol/ gen, welke diergelyke handelwyzen , die'by

2eer vele Inwoners dezer Volkryke Stad als daden van vioientie befchouwd worden, zouden kunnen hebben , zich haasten om hun N rechtmatig bezwaar te brengen in den fchooi van Uw Edele Groot Mog., van welke, als hunne Vertegenwoordigers zy de handhaving van de gevestigde en dier bezworene Conftitutie dezer Stad met reden verwachten mogen. Dat zy onnodig achten te treden t in een detail van alle de ongehoorde gevolgen , die daar uit zouden profluëren, zoo een gering getal van menfehen (gering in aanzien van het aantal der bewoners dezer Stad) zullen gehouden worden een Volkftem uit

te

Sluiten