Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S50 üBï. ZAAKEN VAN 1787.

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Wettvrieüand.

Geven met > verfchuldigde eerbied te kennen , de Ondergetekende Burgers en Inwoonders der Stad Amfterdam.

Dat zy Ondergetekende altoos met de uiterfte aaudoening en Leedwezen gezien heb. bende , de bewegingen en onrust welke zo in Naburige Provintien als in deze Provintie zelve, van tyd tot tyd hebben plaats gehad, en voor zo verre hun aangaat, allezints genegen zynde, om volkomentiyk te berusten , in de Staats- en Erf • Stadhouderlyke Regering, zo als dezelven door 'sLandsOctroyen, Privilegiën en Wetten , en wel laatftelyk in den Jaare 1766 is gevestigd, vervolgens noch hebben moeten ondervinden, dat eenige van hunne Medeburgers en Inwoonders dezer Stad van zich hebben kunnen verkrygen, van O Edele Groot Achtb. op een geheel illegale wyze af te dwingen Refolutien, en te verzoeken zaken, waarin de Ondergetekende nimmer hebben ingeftemd, of aan welke verzoeken zy nimmer eenig deel hebben gehad.

Dat de Ondergetekende tot noch toe aan de wyze beftiering van hun geëerbiedigde Kegering hebben overgelaten, om tot beteugeling van zodanige onbehoorlyke en oproe» rige Demarches, de gepaste maatregulen van gebruik te maken, dan dat men eindelyk tot die hoogte van geweldoeffening gekomen zynde, dat men op eene wyze, die tot dit noodlottig tydftip toe geen voorbeeld heeft in onze Kepublicq, eenige Leden der Regering van derzelver bediening heeft geremoveerd , en thans op dezelve illegaale wyze zou trachten aDdere Perfoonen in derzelver plaatfen aanteftellen , de Ondergetekende zich verplicht oordelen , ten einde uit hun

ftil-

Sluiten