Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3S4 Z A A K E N V A N i?8f.

om de tot confervatie Van dezelve nodige en geichikte demarches te1 doen. Dat" de Ondergetekendens voorgekomen ■ zynde, dat by de Vroedfchap hunner Stad, in overweging zoude genomen worden de bekende ■ Propofitie der Stad Haarlem , óver 'de bepaling van den invloed des Volks, en in dat wel gegrond begrip ftaande, dat de invosring van zodanigen Conftitutionelen invloed van dien aart, en van zodanige voor de gevestigde Regeringsform dezer Landen bedenkelyke gevolgen was, dat daar omtrend niet alléén met Geconftitueerdens van een gering gedeelte hunnef'Mede-Burgeren gedelibereerd, maar integendeel volgen» de zekerfte en welbegrepene gronden van het Staatsrecht, het geheel Volk, en dus,tzoo verre hunne Stad betrof, alle Inwoners derzelve daar op behoorden gehoord te, worden., overzulks te radë waren geworden, zich by Requeste aan Burgemeesteren en de wettige Vroedfchap hutfner Stad te addresferen , _en aldaar op zodanige gronden, als in het zelve Request (Ke't wélk dé Orïdefgetekendens de Eer hebben aan dezen te annexeren) kortelyk zyn aangevoerd , te verzoeken, dat, voor zoo vérre, welgemeld Collegie de meergemelde Propofitie tot een objecT: van derzelver deliberatien zouden nemen , dezelve tevens geliefden goed te vinden, daar omtrend mede te requireren de Confideratien, zoo wan de Ondergetekendens en van hunne CoDftituanten , als van de verdere Burgers en luwooners der Stad Amfterdam.

Óat de. Ondergetekendens het Adres van het zelve Request hadden ingericht aan Mr. Pieter Cl'-fford, Mr, Hendrik Hooft Danielsz.; Mr. Gerrit Dsdel SalamoMz. én Mr. Marten Adriaan Beek, Regerende Burgemeesteren en Reaeerders, mitsgaders de Leeden van den

Raad,

Sluiten