Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mby. STAAT EN OORLOG. 1787. 363,

van Onze Commisfie, gehouden zyn tot voorftand der Gerechtigheid e» Privilegiën van '# Land, de Steeden en Ingezeetenen van dien , welke Wy in gemoede nier anders kunnen Oordelen, dan door alle de voorgemelde remotien, aanftellingen, en wyze van dien op hec blykbaarfte te zyn verkort en gefchonden geworden.

Het is uit dien hoofde, Ed, Gr. Mog, Heeren, dat Wy Ons Eeds en Plichtsbalven gedrongen vinden om Uw Ed. Gr. Mog op hec ernftigst en nadrukkelykstaantemaanen en optewekken, om zoo wel op de reeds by Uw Ed. Gr. Mog. gedaane vertogen van de meerderheid der wettige Regeringe van Rotterdam,, als op de tegenwoordige Supplicatie van/ voorgem. Burgers en Inwoonders van Arhlterdam zodanig ferieus reguard te willen namen , als met het belang der zaken overeenkomt, ten einde de heiligfte grondvesten van 'sLands Vryheid, de Oöroyen, Hardvesten en Privilegiën der Steden, niet aan de Dom te-? tieke hertellingen van eenige gewapende Burgers ten prooye gegeven , maar volgen den Eedt door Uw Ed. Gr. Mog» zoo wel als door Ons, aan den Lande gedaan, met allen raogelyken nadruk mogen bewaard en gehandhaafd worden.

Op dezen gron'd, Ed, Gr, Mog. Heeren, durven Wy ons vleyen, dat Uw Ed. Groot M^g- op dit ftuk zodanige nadere befluiten zullen neemen, als Zy, tot voldoening aan de gein. bezworene verplichting en tot cerftel van alle toegebrachte grieven , naar hunne hooge wysheid, bevinden zullen te behooren.

Waar mede,

Edele Groot Mogende Heeren! Byzondere goede Vrienden*.

Wy Uwe Ed» Gr» Mog. beveelen in Gods

Hei.

Sluiten