Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. 3<6 mey. ZAAK EN VAN 1787.

genten onderling, of in die tusfchen Regenten en .Burgers rnogten plaats hebben.

au. Ook niet te Lauderen of Approbeeren , Demarches door een of ander Staatslidt of Minister gedaan, veel min in zul ken cas Officieren en Seampten, na« mens Hun Ijioog Mog. in Protectie te nemen.

30. Om met te concurreeren tot eenige maatregels, •waar rioör men thans zoekt allen behoorlyken invloed van bet Volk op hunne Regenten te onderdrukken of zelfs weg te nemen, terwyl Hun Ed.Mog.verklaren, in d u ftn:iment te verzeren , dat eene behoorlyke invjoed van het Volk op hunne Regenten, als des* zelfs KeprcElentanten de Bafis der ware Burgerlyke Vryheid moet maken , en dus niet onverfchillig zul3en opnemen, iDdien een Gecommitteerde ter Genejalitek Stad .zyde, zyn Provinciaal caraöer te baat nemende, en zich durfde veritouten tegens deze ge. manifesteerde wille van den Breeden Raads-Vergadepftg 2].ch te verzetten.

ri Dat dieshalven hier van uit name van dezen Breden Raad, de refpective Gedeputeerden ter Vergadering van Hun Hoog Mog. Stadszyde, zullen worden geadverteert, en uit naam van Hun Ed. Mog. ernltig geadmoneerd, om in gene zakeu daar tegens aan te gaan, maar alle zulke en foortgelyke zaken over te nemen, om ze dus te brengen ter Befoigne voor den Landsdag, en ingevalle onvermoedelyk de andere Provintien met de Conclufie willen voortvaren, het zelve op het kragtigfte te contradiceren en daarjtegens te protesteren, en dus in zulke en diergelyke zaken niet meer Propria Aumitute te Concludeeren, of dat anders zullen ondervinden, de hoogfte indignatie van deze Vergadering.

! En zal Extract van dezen Refolutie aan de refpective Gedeputeerdens ter Vergadering van Hun Hoog •Mogi Stadszyde worden toegezonden, om te Itrekken tot hun narigt, en dezen zonder fefumptie af te wagten, op heden geëxpedieert.

& &

•SÜr * &

Sluiten