Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 VOORBERICHT,

S. IV.

ondémiè ^e Geleerde Genootfchappen in Neme" eiGe-derland, aan de vimrige wenfchen van, nootfchap-dit Genootfchap voldaan hebbende , ïopVnEu'door het uitfchryven van eenige Vraagen voor rekening van het zelve, worden dczelven alhier ingelascht als:

Door de Hollandfche Maatjehappy e der Weetenjchappen te Haarlem. Om in den jaare 1785. te beantwoorden.

„ Nademaal een zuivere dampkring „ van zo groot belang is voor de ge„ zondheid der Ingezetenen, en dezei„ ve by 't ftaande ofte te langzaam af„ loopendé water in de rivier, (die „ dagelyks in den omtrek van Batavia 5, met veele duizendc ponden vuilighe■ den aangevuld wordt, ) onmogelyk ' '„ kan verkreegen worden : Welke is

het beste middel om eene fterkere „ fchuuring en afvoering deezer vuile v ftoiFen te verkrygen en te onderhou-

den, en aan Batavia een zuiverer en s> gezonder lucht te bezorgen?

Door

Sluiten