Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 VOORBERICHT.

pa, de Europeezen in onze Oosterfcke cok* nien te ■vermenigvuldigen'?

a. Hoedanig kan men met vrucht onderneemen, het zedelyk cara&er der Javaanen te verbeteren, zoo dat zy voor hun zeiven gelukkiger en voor de algemeens 'f zamenleeving nuttiger worden.

By welke laatfte het belang der Maatfchappye, zoo veel mogelyk, in het oog moet gehouden worden.

3. Waarom is het zitten in het fchynzel der maan hier gevaarlyker dan in Europa ?

Welke zyn de eigenlyke kwaaien, die 'er uit ontjïaan, en welke zyn de beste middelen om die te geneezen?

4, Extra, voor rekening van den Voor zittenden Directeur , volgens voorbericht van het I. Deel pag. 29. een honderd gouden Ducaaten.

Welke middelen van vernuft hebben Muhamed, delmans, en de verdere Leeraars en zendelingen der Mufelmannen, ook by laatsre tyden, met voordeel gebruikt, om dó heidenen alomme, voor al in de verfchillende gewesten en eilanden, van Oost-lndïèn,

Sluiten