Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. 23

by wyze van eene zedelyke. overtuiging,, tot het geloof van den CO RA IS te bekeer en, en in dat geloof te bevestigen?

5. Extra, voor rekening van het Dirigeerend Lid Jan Hooyman, volgens Voorbericht I. Deel pag. 48» twee honderd zilveren Ducatons.

Voor den geenen, welke in de Ommelanden deezer Stad van het Jaar 1780. tot 1782. het grootfle aantal Buffels, niet minder dan twee hondert fluks, zal hebben aangeteeld en opgekweekt, zodanig dat die overwinfl, ten ge-, tioegen van het Genootfchap, blyken zal.

En voor Ultimo December 1783. Steld het Genootfchap drie vraagen, op de zelve conditiën, voor.

1. Welke middelen zyn het meest gefchikt ter verbetering zoo van de natuurlyke als zedelyke opvoeding der kinderen in deeze colonie, en welke is het beste middel om onder alle beletzelen, de kinderen hier te lande, de Nederduitfche taal van hunne eerste jaaren af, als hunne moeder taal, eigen te maaken ?

2. Welk is het beste middel om bekwaams Opper* en Ondermeeflers tot Compagnies

** 4 dienfi

Sluiten