Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. 2?

De Liefhebbers, die in Europa naar den prys willen dingen, kunnen hunne antwoorden befchryven aan den Voorzittenden Directeur , en dezelve overhandigen aan den Heer Johannes Allard Boekhandelaar tot Amfierdam, of den Heer Reinier Arrenberg, Secretaris van het Bataafch Genootfchap en Boekhandelaar te Rotterdam, welken dezelven, onder Recepisfe, zullen ontvangen en herwaards zenden, en de Prsemie, indien dezelven bekroond worden , aan den Schryver ter hand Hellen.

En alzo by het Programma niet be-Benaam'mg paald was hoedanig men by aflyvigheid^"veenrkic. van eenen Voorzittenden Directeur, ofwnvan ook wel van eenen der Dirigeerende^"^. Leden, tot de verkiezing zoude over-tende digaan; zoo hebben Heeren Direóteuren^e^_'ot goedgevonden, Dirigeerende Leden terên&. qualificeeren, in het eerfte geval, een der Heeren Directeuren tot Voorzittenden Directeur aan Hunne Edelheden voor te draagen Doch in het laatfte aan Dirigeerende Leden over te laten van uit de Leden eene verkiezing te doen.

S. XL

Sluiten