Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 VOORBERICHT.

Het Genootfchap heeft in het Eerfie Voo«- Deel zyner Verhandelingen, reeds geinënting.ertoond> hoe zeer het de inenting deiKinderziekte ter harte nam. Het mede Dirigeerend Lid Jacobus van der Steege, gaf dies wegens twee berichten op p, 71 en 333. te vinden: Omtrend dien zelfden tyd fchreef de Heer van Hogendorp zyne Sophronisha , of de Gelukkige Moeder door de Inenting van'haare Dochters met zulk een gelukkig gevolg, dat 'er veelen tot de lnëntinge overgingen.

Doch, na meer dan honderd gelukkig uitgevallene Inentingen , gebeurde het dat één kind, onder de kunstbewerking, aan eenen zwaaren ftoelgang en persfmg overleedt. De Inwooners deezer Stad wierden door dit fterfgeval, dat waarfchynlyk aan eene vreemde oorzaak toetefchryven was, zoo afgefchrikt, dat meest allen de Inenting , die in en om Batavia reeds zoo voorfpoedig was geweest, afkeurden. Uit dien hoofde gaf de Heer van Hogendorp, in de maand February deezes jaars, een nieuw Stukje, onder den Titul van Redenvoering der Inenting tot

pe

Sluiten