Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 verhandel! ng e over de

Algemeen Belang zorge te draagen: zoo dat zelfs eenigzints, ten minnen , bij het inftellen der Tirannij, gelyk de Grieken de onafhangkclyke eene Eenhoofdige Regeeringe noemden , de Goddefyke goedheid der aanbiddelyke Voorzienigheid fcheen door te draaien. Dit is aan Ifraël ten klaarden gebleeken, toen dat ondankbaar en wispelturig volk, op het voorbeeld hunner ongeloovige ïtabutiren, eenen Koning begeerden. Zy waren misnoeg-1 over de llappe Rcgeeringe van Heli , en over dê oude Gods - Regeeringe, welke , onder het bedel van Samuël, begon te herleeven. 'tGing hun eveneens , als de Eikvorfchen van de Fabel: zy waren niet te vreden met een blokje houts, dat hun voor Koning dienen moest: hun Koning moest meer leeven, meer heerlykheid vertoonen; en ziet Jupiter zond hun eenen Oo;jevaar, die, hen, één voor één, begon inteflokken. Saul had zyne rol nog niet uitgefpeeld, toen hem de Koninglyke Heerfchappy, voor hem zclven en voor zyne nakomelingen, werd ontzegd, en eene Koninglyke Godsregeeringe onder David ën Salomo,

Sluiten