Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 VERHANDELING E OVER DE

De vergo- Het onverftand der Vorften ging verdinge der d z waren niet te vreden met de

uoouen J j j '1

zelfs by het vergodinge na hunnen dood; zy wii-

ftraft" &e"den ' 00k iüL dit lceVei1 V00r meel' datl

menfchen worden aangezien, en als dusdanige aangebeden. Tot dat onverftand , tot dien hemeltergende!! hoogmoed vervielen vooral de Prinfen, welke de priefterlyke waardigheid teffens bekleedden. Het belachelyke van zulke cngerymde en Godöntëerende pogingen wordt, in de Biftorien, ten toon gc' fteld, om de Waereldgrooten van laateren tyd voorzichtiger en verftandige? te maaken.

De gewyde Historiën vooral openbaarden het fchadelyke , het onbetaamelyke van de misdaaden, en de lafhartigheid en dwaasheid van alle Volkeren, die, met hunne Koningen en Opperheeren, Afgodery bedreeven, geduurende derzelver lecven: of by opvolgmge van de vleijende en huichelende laag-hcden hunner voorouders, Aartstirannen, zoo wel als weldaadige en zachtmoedige Vorsten, in bceldtenis gebragt, of ten minften in hunne fchimmen, aanbaden , en, met Offerhanden en Godsdien-

Sluiten