Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 verhandel inge over de

en de landgefteltenisfe meest al gebleeven, gelyk zy ten tyde van Alexander den Grooten, Nebucadne%ar en vroeger, ge weeft zyn. Gelyk ons onlangs ook de Heer Guys, wegens de Grieken in Turkye, ter ophelderinge van Homerus, Pindarus, Anakreoncü Sappho, heeft willen doen gelooven. De Afiatifche Hiftoriefchryvers en Poëeten houden, nog heden, den zelfden fchryftrant, welke hunne voorzaaten en kunftgenooten bezigden, ten tyde van Mofes en de Propheeten; gelyk, onder anderen , blyken kan uit de Hiftorie van Nader Chah, onlangs uit de Perfiaanfche taal, door William Jones, in de Franfche fpraak overgebragt: in de onze uitgegeeven, en uit andere werken van dien zelfden fchryver. Evenwel hoe minder de befchavinge is, gelyk die, voooral in Perfie plaats heeft, hoe nader men uit de gebruiken, tot de waarheid der aloude Hiftorie, en den aart der Volkeren, geraaken kan.

onkunde Ondertusfcfien blyft het zeker, dat 'er !ërrcL0os"noSSeene Historie, van eenig volk, minHistorie der bekend is voor onze Europeanen, dan de Afiatifche en Africaanfche ge-

fchie-

Sluiten