Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

his t orie - ke nni s. 35

fchiedenisfen. De Engelfche Algemeene Hiftorie-fchry vers gaan wel van land tot land, en van volk tot volk; maar 't geen zy vernaaien, van de Vorsten en Volkeren van het Oosten, vertoont, meeft eene opvolginge van barbaarfche naamen, en algemeene verrichtingen, die meeft altyd op het zelfde uitkomen, zonder dat men de vernuftige fchaakelinge der menfchelyke bedryven; door dezelve, behoorlyk befchreeven vindt; om de Historie leerzaam en aangenaam te maaken voor den Leezer. Ook worden de nieuwfte, beste, en meest beflisfende befchryvingcn van den Regeringsvorm der Oosterlingen, en inzonderheid ook der Chineezen, van de Heeren Montesquieu en de Pa auw thans opzettelyk door den Heer Ant^equildu Perron en de Jefuitifche Mislionarisfen te Pekin, tegengefprooken en wederlegd; zoodat we, en van wegens onze onkunde in den Oosterfchen fchryfftyl en de Oosterfche gebruiken, en van wegens het gebrek aan goede Oosterfche Historie-fchryvers, naauwelyks wecten, Wat wy bepaaldelyk, omtrend de lotgevallen der Oosterfche Natiën, moeten gelooven: om dat wy nog geene Land en Cc 2 Reis-

Sluiten