Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 verhandelinge over de

ken en gedichten , zelfs van den ouden tyd, ten klaarften, door verlïaan; gelyk wy, in onze Brieven over het Hooglied, hier en daar, genoegzaam beweezen hebben.

Int?' Evenwel js het zeer te beklaagen , o^tTricLdat 'er, in de Koninglyke Bibliotheek Historie te Parys, in die van Ltydtn, van Oxkunde.ttCÏ fort > cn van ^et Vaticaan en Escuriaal, nog zoo veele Oosterfche Handfchriften , waar onder ettelyke Historiën voorkomen, die nimmer nog zyn uitgegeeven, verdonkerd blyven, cn aan den tyd , die ' alles vernielt, ten besten gegeeven .worden. Middelerwyl geeft het ons een zeer goed vooruitzicht , voor de bevorderinge der Oosterfche Historie - en Letterkunde , dat de Heeren neaulme en van daalen, by de uitgaave der drie eerste Deelen van TT Herbelot, eerstdaags belooven eene menigte van byvoegzels, zo ter ophelderinge der Artikelen, in de Bibliotkeque Oriëntale voorkomende , als ter vermeerderinge dier Artikelen, in een of meer volgende Deelen , aan de geleerde Waercld te zullen mede deelen: waar naar wy, aan wie de bevorderinge

Sluiten