Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 VERHA NDE LINGE OVER D Ë

„ kraaken, en dus toegang tot de ge„ heimcn te krygen, zal ik , in de „ Schryflctteren van het land, met de „ Leezinge, in Europifche letters , daar „ tegen over , drie Woordenboeken „ uitgeeven ; één Mallabaarsch en „ Frarisch , het tweede Telongous, en „ het derde Samskretams , insgelyks „ met de Franfche vertaalinge daar te„ gen over. Elk deezer taaien zal haare „ ondcrfcheiden Grammatica by zich „ hebben: vervolgens zal ik ten voor„ fchyn brengen eene vertolkinge van „ de Oupmkhdt , zynde een vertoog „ van Indiaanfche Godgeleerdheid, 't „ geen ik reeds , in het eerste deel „ van dit werk, heb doen kennen. Ook „ zal ik 'cr byvoegen , 't geen myn „ leezen van boeken en papieren, „ over de Oudheden en Geögraphie „ van Indouftan, 'er zal kunnen byvoe„ gen. Laaten de nieuwe Reizigers, die „ het Indisch , Guzaratsch , Moorsch , „ Bengaalsch en Tibetaansch verftaan, „ hunnen arbeid by den mynen voe„ gen : en gansch Indië , dat is , de „ wieg cn bakermat van alle de weeten„ fchappen van Afië, zal zich voor „ onze oogen opdoen. Die mocds gc-

„ noeg

Sluiten