Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 verhan deling e over de

leezen en uittrekken. Vooral diende men de taal van Thibet aan te leeren; om dat ik vermoede, dat de meefte gedenkftukken der aloudheid onder de lam as berusten: om dat de groote l ama nog nimmer is uitgeplunderd; en om dat hy, met bykans het geheel Oosten, van onheugchelyke tyden af, in onderhandelinge was. En 't geen de Heer du perron opgeeft, wegens de verfchillende taaien van Indostan, is ook waar, betrekkelyk tot alle de taaien en tongvallen, van Ceilon, Sumatra, Borneo, Celebes, Java, Siam, Ternate en andere ftreeken: voor zoo ver die, even gelyk Java, hunne eigene gewyde Historieboeken mogten bezitten (*). En hier omtrent zullen de Opperhoofden en Gouverneurs der Buitenkantoren, voor eerst en voor al, zoo wy hoopen, ten nutte van het Bataviasch Genootfchap, alle mogelyke berichten zoeken in te winnen.

Eer-

(*) Men zal, achter de Befchryvlng van Timor, en ook in die van Borneo, in dit Tweede Deel, reeds by voorraad, treffende voorbeelden , ter bevestiginge van deeze waarheid , ontmoeten. En die voorbeelden zyn van groot belang,-voor de Oosterfche Letterkunde.

Sluiten