Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 VERHANDELINGE OVER DE

oordeel Over de droogheid der Tydrekenin* over betggjj en Opvolgingslysten klaagt men

droogederk . , ^ r » ,b •> . . ö,

chronoio- dikwylsten onrechte; als, by voorbeeld, I^^Ge-över eenige eerfte Hoofdftukken van ea°s'e' het eerfte Boek der Chronyken, onder onze heilige Schriften voorkomende 't geen deezcn fchraalen aanvang neemt.

Adam , Seth , Enos. Kenau, Mehale'èl, jered. Noach , Sem, Cham en Japhet,

Zulke Genealogische Tafelen moeften aldaar tot eene inleiding verftrekken , om de eerfte Waereld, voor den Zundvloed, alleen aan te ftippen, en op de Volkplantingen van Noachs nakomelingen vervolgens naauwkeuriger te letten. De Schry ver zou anders den fchakel der voorige afftammingen verzweegen ,en dus een onvolkomen werk gegeeven hebben. En meest alle de Volkshiftorien der Oosterlingen beginnen met eene Geftachtfyst van Adam af, gelyk de Genealogifche Hiftorie der Tartars van abugalsie Bayardun-Ciian en onze Hiftorie der Koningen van Java, welke het Bataviaafch Genootfchap eerlang verder ftaat uit te geeven.

De

Sluiten