Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 Vervolg der Beschryving van

der Negerye ophangen als gedenktekenen van hunne overwinning.

bwa!!!" Zeldzaam gebeurt het, dat zy een vyand, die zich verfchanst heeft, aanranden ; maar, in hunne fchermutzelingen, hebben zy van weerskanten voorvechters , die zy, in de Makidfcke taal, Orang braani noemen, en die bekend zyn aan hunne byzondere kleeding. Zoo vcele koppen, als zy hebben afgekapt, zoo vecle pronkvaantjes hebben zy op hun hoofd, of hunnen rugge vast gemaakt. Ook hebben zy hunne armen en beenen ombonden met zwart en langhairig bokken - vel, en met klee* ne fchelletjcs; alles om te bewyzen, dat zy in de voorige oorlogen veele koppen hebben t' huis gebragt. Deeze voorvechters daagen clkandcren uit; maar als één of twéé van een party komen te vallen, gaan de overigen op den loop.

•o&dioh Men kan te recht zeggen, dat de Timoreezen geenen anderen Godsdienst hebben, dan eenige gewoontens en plegtigheden, die op hunne feesten in gebruik zyn. Zy hebben echter, in

hun-

Sluiten