Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 BESCHRYVING VAN HET ElLAND TlMOR,

kinderen doopen, en zy krygen zoo weinige onderrichtinge, dat het mooglyk beter ware, hen te laaten in eene volkomene onweetenheid: te meer, daar zy zich dagelyks bezoedelen met de allervuilfte welluftigheden, en daarin van haare tederfte jeugd, als 't ware, worden opgebragt.

Dit Eiland is, door de Natuur zelve, zoo . wel verfterkt, dat men het met moeite zoude overmeesteren. De meelte Negeryen zyn gelegen op de hoogfte bergen, en van eenen zeer ongemakkelyken toegang. De inwooners worden gehouden voor veel moediger en onderneemender, dan die van Timor; en de Hollanders hebben reeds, meer dan eens, de droevige bewyzen van hunne wraakzucht en bloeddorstigheid ondervonden.

Mwkwier. rjaar Zyn" 0p de kust van Ternwno, ?én! ip"twce groote klippen, 350 roeden van eikanderen afgefcheiden ; zy verbeelden zich, dat deezen twee rotzen man en vrouw zyn, cn dat het waarneemen van der zeiver huwelyks - plichten, in den omtrek van Termano, fterke ftormen of zwaare aardbeevingen verwekt; Een

klee-

Sluiten