Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 Lyst der Keizers van Japan.

De Waereldlyke Keiiers. Cubo Sama is de laatfte, daar Kjempher van gewaagt, p, 143.

36 TsAiNA-Josi-KoOi regeerde 2340 1680.

37Jenob-Koo, , 2369 1709.

38 Jet-Soekoe-Koo, 2373 1713.

39 Jüsi-Moene-KoQ j 2376 1716.

40 Jesi-Goe- Koo, 2405 1745.

41 Jeval-Koo, 2422 1762.

Deeze een- en- veertigfte leeft nog, volgens de jongfte tydingen.

De Éngelfche Algemeene Historie , waar van het ix. Deels Eerste Stuk , in de Hollandfche fpraak, ten jaare 1777. het licht zag, heeft ook de Opvolgings-lyst niet verder kunnen brengen, dan de Heer Küimpher die gebragt had: noemende zy den laatften ,. of ii4den Geestelyken Keizer Kinsin, of Kinseokwo, welke benaaming magtig veel verfchilt van .Vigasi-Tamano-In , bladz: 221.

Met de Waereldlyke Keizers eindigen ook de Éngelfche HistGiiefchryvers , volgens hunnen Autheur , in Tjïncjos oï'Tfuia Jojiko, bladz: 236. Dit kort Bericht is derhalven van eenig aanbelang , om dat men geene uitvoerigere berichten bekomen kan. Mogelyk zal echter het Genootfchap nog wel het een en ander ontdekken , 't geen , in die bekrompenheid, nochtans iets meer zal opleveren , dan eene enkele lyst van Geestelyke en Waereldlyke Keizers: om dus , min of meer, de afgebrokene Historie van Japan, Chronyksgewvze, aantevullen. _

De

Sluiten