Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arak-brandéryen.

neemt, door het gezicht der voordeelige gevolgen, die deeze oorfpronkelyke verplichting aller redelyke weezens heeft, op het algemeen belang cn de byzondere welvaart van veelen hunner Medeburgers; Het loffelyk voorbeeld veeier vermogende deel genooten deezer Volkplanting, en de overheerfchende geneegendheid, die ik, by my zelf, voor den Akkerman en zyn bedryf gevoel, doen my met vermaak,myn aangevangen taak vervolgen, dat my verplicht, naast de verhandeling over den Suiker teelt, een verhaal te plaatzen, hoedanig dat gedeelte van dit rietgewas, het welk in zyne eigene zerfftandigheid, voor het grootfte deel, onbruikbaar is, nogtans door de yverigc en vernuftige Chineezen, in de Branderyen voordeelig word gebeezigt.

De Arak, dus in het Maleits, maar in het Chinees Tfieuw genaamt, is een zeer klaar en geeftig vogt, aangenaam en zoetachtig van ünaak, in indië zoo wel als in Europa zeer gewilt, vooral by de liefhebbers van punch en foortgclyke dranken. Alleen de Chineëzen, ftooken deezen drank, in ruime hier L % toe

Sluiten