Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l82 Arak-branderyen,

Dat de voordeelige gevolgen , van den welvaart der Branderyen, op de algemeene voorfpoed van Batavia, ook niet onbekent waren in ons Vaderland , bleek uit het fchryven , der Hoog Edele Heeren zeventienen in het jaar 1776 , wanneer, door Hoogftdezelve ten eenemaal wierdt afgekeurt, ciat elk Brandery, niet meer dan negen maanden in een jaar, zoude mogen ftooken.

Maar of fchoon deeze bepaaling ter ftond wierdt in getrokken en elk vryheid gelaaten, met één keetel en één Gotang te arbeiden naar zyn genoegen, bleek wel dra dat deeze vryheid tot het regte oogmerk niet konde ftrekken, alzoo de gezamentlyke Brandcryen, op het nadrukkelyk verzoek der eigenaars, door de Hooge Overigheid, binnen de bovengemelde bepaaling van 9 maanden, weder zyn te rug gebracht.

Ik zal my niet inlaaten, in een breed onderzoek der redenen , waarom de Branderyen , niet tegenftaande, zoo veele goede fchikkingen , federd weinig jaaren, zoo aanmerkelyk zyn in

het

Sluiten