Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256 Vervolg eener Javaansche Hist

moeten verdrinken, (4) en daarom is het immers beter, dat wy WatoeGoenong weder leevendig maaken. Want Dewi Sinta zal moeten denken, dat wy ons met leugenen ophouden: en dan zal het fchynen, even of wy niets diergelyks kunnen te weeg brengen. Kee Goeroe zich derhalven genoodzaakt ziende, om Watoe-Goenong weder leevendig te maaken, gaf daar toe aanftonds last aan Nar ada. En dees ging ook ten eerften naar het dood lighaam, by 't welk aankomende, fprak hy het lyk aldus aan: Watoe-Goenong wordt weder leevendig, gaa weder naar uwe Vrouw, en aanvaardt het Koningryk

van

(4) Zeer zonderling is het, dat het huilen van Dewi Sinta voor de oorzaak van den aangroeiende waternood in den hemel wordt aangezien. Een foorrgelyk onweer had , re vooren, den aanftaanden ondergang van het Koningryk deling PVifJle voorfpeld. Verhand. \. Deel. hl. 144. verg. net bl. 171 ,172. Dewi Sinta werd derhalven aangemerkt als eene Toovernymph , die invloed hadde op de lucht en verbevelinger» : en dit onheil berokkende, gelyk zy den Oorlog tegen den hemel berokkend had. Haar huilen en kermen ontltond meer uit fpyt, verontwaardiginge en wraakzucht, dan wel uit eene teedere aandoeninge' van droefheid. Nopens de Tooveresfen en Toovernymphen der Oofterlingen zullen wy hier na gelegenheid vinden , om Incer te zeggen. Ondermffeijen komt bet niet te onpas,

Sluiten