Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE KUST CO ROM AND EL. 303

Maar of fchoon zy ten deezen opzichte, van alle hulpmiddelen ten eencmaal verftoken waren, kwamen zy dien last, door hunnen onvcrmoeiden yver, dog eindelyk te boven.

Zy haalden een Tamuls Schoolmeester door eene vereering over, zynen School te houden in hunnen wooning, alwaar zy in het midden der Kinderen op de grond zaten en, volgens 's Lands gebruik leerden , Letters in het zand te maaken. Op deeze wyze leerden zy de taal wel Leezen, maar konden de zelve nog niet verftaan, dewyl hunnen Schoolmeester in het Portugees , ten eenemaal onbedreven was. Dit gebrek verbeterden zy, door de hulp van eenen Mallabaarfen dienaar die het Portugees en eenige andere Taaien der Euro-

pe-

minfte overeenkemst niet met eenige andere Oosterfche Spraaken als Arabisch, Perfiaansch &c. en is niet onaangenaam voor het gehoor, wanneer men duidelyk en langzaam fpreekt, maar de woorden zyn 7eer zwaar en moeilyk uit te fpreeken . waar van ik ten bewys maar een klein (taaltje zal by brengen , in de zeven naamen der onderfcheiden Seeten, waarin het Mallabaarfe Heidendom is ingedeelt, te weeten: Tfikiwawedum, Wiratfchaiwam, Tfchilamadam, lVifchtmrt»ednm, Tadduwadimadam , Namaperamalwednm en Tfihainermadam. V. -Ausf. Ber. T. p. 116. & 371.

Sluiten