Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE KUST COROMANDEL. 313

overtehaalen, echter zo weinig ingang by de navolgers van den Koran gevonden hebben. Te vooronderftellen dat de laatften meer dan de eerften bedreeven waren, zoude mogelyk meer gezegt zyn, als men kan bewyzen, want onder de Bramanen vindt men veele kundige en fchrandere lieden, zo als uit hunne redewisfelingen met de Deenfe Godgeleerden, zeer dikwils blykt, d' Armoede en het gebrek, kunnen ook ten deezen opfichte niet als bewyzen, worden aangevoert, want het blykt, in geenen deele dat de Mohamedaanen in grooter overvloed leeven dan de Heidenen. Het begrip van een ongerymd gevoelen, beflist al mede niets, want offchoon ik zeer gaern toefta, dat de Mallebaaren, zeer redenlooze denkbeelden van het opperfte Weezen hebben , beweeren de Mufelmannen insgelyks de allerdwaaste zaaken, zo als uit den inhoud van den Koran voor een iegelyk kan blyken. Wat dan? zeker niets dan deeze grondwaarheid, die de ondervinding aller Eeuwen toonde: dat men niet ligt eenen dweeper zyn gevoelen zal ontraaden, en wie is er, die bedenking draagt, den aardsbeV 5 drie-

Sluiten