Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324OVER DE DOOD-STRAFFE EN

openbaar , fpoedig, en noodtzaakelyk zyn, de minst mogelyke, in de omftandigheid, evenredig aan de misdaad, en door de Wet bepaald.

Onbegrypelyk is het, dat wy alle onze -ftraffen van de Romeinen hebben overgenomen, maer dat wy daar cn tegen hunne belooningen hebben achter gelaaten. Die het leeven van zyn evenmensen redde, wierdt met eene Burger-Kroon beloonde; die iets nuttigs voor den Staat deed, vereerde men de Lauwrier-Kroon.

'Tis waar, de hulpe aen de drenkelingen het eerst in Nederland toegebragt, en door een Genootfchap beloond, is een gelukkig beginzel, dat misfehien in dit ftuk beterfchap zal geeven, want in een Gemeene best dunkt my dat de Wetten, de goede daaden zo wel moeten beloonen, als de kwaade ftraffen ; en voor al moeten de zelve het kwaad beletten door voorzorgen te gebruiken tot de goede opvoeding der jeugd, en het oprichten van vry willige werkplaatzen, en Vondelings-huizen.

Zo

Sluiten