Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 Redevoering

en ! Maar, Helaas ! Zy is reeds , met het zwaerd der verwoestinge , Uwe Voorlieden doorgetrokken , en Uwe Poorte ingetreden ! Zy heeft reeds eenigen Uwer Ingezetenen ter neergeveld , anderen deerlyk mishandeld! en wie weet , hoe veelen, die hier tegenwoordig zyn, zoo zy naar mynen raad niet luifteren, het flagtöffer van haare wreedheid nog zullen worden ?

Dan , hoe grooter Uwe gevaaren zyn ; hoe fchuldiger ik door myn ftilwygen zoude worden , Wat ftaat my derhalven, op dit tydftip, te doen ? Het voorbeeld van Demosthenes na te volgen. U te doen zien, dat Uwe Vyandin , de moordzuchtige Kinderziekte , wel ontzaglyk , maar niet onövcrwinbaar is ; mits Gy de wapenen , die ik U aanbiede, om haar te beftryden, kloekmoedig durft in handen neemen.

Eene korte fchetze van myn gehouden gedrag, en van myn wedervaaren, geduurende myn verblyf in deeze Volkplantinge, zal U van deeze groote Waarheid , volkomen , overtuigen. Maar, alvoorens die te beginnen, nebbe ik U eene vraage voor te ftellen.

Waar-

Sluiten