Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-336 Redevoering

Een\jong (*) Geneesheer, t'zedert weinige" jaaren hier aangeland , en overtuigd van myne nuttigheid, door dc menigvuldige proeven van zyne uitmuntende Leermeefters, van Doeveren en Camp er (Mannen, op wie ik roemen durve) was de eerfte, dien ik, in deeze Gewesten, aanzet'tede , om zyn éénigft zoontje in te enten. Hoe groot moet niet zyne oyerrceding gewceft zyn! Hy entte zyn eenigft hint in. Maar ook, hoe kon ik ü, door overtuigender beweegredenen , tot my trachten over tehaalen? Hoe kon ik U fprcekender bewyzen geeven dat myne verrichtingen door Kunst en N a t u u r wierden goedgekeurd, dan wanneer ik de Vaderliefde en de Geneeskunde beiden uitkoos, om dezelven het eerft voor Uwe oogen in het werk' te ft ellen ?

Deeze inenting hadt eenen voordeeligen uitflag; maar Gy wierdt niet getroffen door de kracht van het Voorbeeld. Ik herhaalde en verfterkte het zelve, door myne kunstbewerking op een éénigft dochtertje van eenen andei '.&fio ka U ren

(*) De Heer van der stege, Medicina» Dodto'r.

Sluiten