Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352 Redevoering

verfchillig zyn. De zorge voor het leevens - behoud van duizenden van menfchen is U zoo wel aanbevoolen, als hunne Geestelyke Welvaart. Ook hebben de beroemdfte en godvruchtigftc Mannen van Uwe Ordre, in Europa, het zoo begreepen. In Engeland, een Maddox, een Some, een Doddridge, een Warburton, enz.; in Nederland, een Chais, een Nieuwland, een Superville, een Chevalier, een Nahuis, en veele anderen, onder welken ik niet moet vergeeten dien uitmuntenden Hoogleeraar, die U , wegens zynen uitgeftrekte Geleerdheid en zynen yver voor den bloei der Indifchc Kerke, niet onbekend kan zyn, hebben, of in gedrukte Gefchriften, of in uitgefprokene Leerredenen, of in openbaare Gebeden, voor myne belangen gepleit. Dan, zyt Ge van gevoelen, dat Gy gcene voorbeelden, maar het licht van Uw eigen Oordeel volgen moet? Eerwacrdige Mannen! ikftemme Uditgaerne toe. Maar gunt mydan ook, U een tweeledig voorftel te mogen doen. Gy houdt de inenting voordeelig, cn overeenkomftig met de Godlykc Wetten; of Gy houdt dezelve nadee-

lig»

Sluiten