Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bericht aangaande de Gamber. 357

Plant, Blad enz. van dit Produel; èn deszelfs bewerking in het gemeen.

In den Jaare 1758. heeft men hier begonnen , deeze Boomen aan te kweeken , hier toe bragt men van Pontian, (liggende aan deeze Kust bezuiden Malacca) het Gamber-Zaad over; doch de aangewende moeite was vruchteloos,1 want het Zaad, dat Hechts een korten tyd kan goed blyven, had reeds deszelfs vruchtbaarheid verlooren, waarom men tot de aankomst, der alhier, van derwaards aangebragte jonge Gamber - planten , wachten moest, die volkomen aan de verwagting beantwoordden , en weelig voortgroeiende, in korten tyd , eene menigte van Ladangs voorbragten.

Sehoon dit Product: genoegzaam by alle Enropeërs, die zig in de indifche Volkplantingen bevinden, bekend zal zyn, eischt echter eene Befchryving van dit heeller gewas van my, dat ik deszelfs gebruik beknopt aantoon e.

Yder Landaart ziet men verflaafd aan aangenomene gewoontens, het zy dezelve eene uitfpanning, ofte een verbeeld nut, vóór de eene of andere kwTaal ten oorfprong hebben.

Z 3 Dus

Sluiten