Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394 Beschryvinge van

derde leevendig voorwerp vergeleeken worden, en verbysteren dus den wysgeer, zoo dat hy een by zonder en toevallig perfoneel verfchynzel voor de gedaante en houdinge van eene geheele loort opgeeft. En daarom duiden wy den Heere Vosmaer ook niet ten erga.ie. Vad ???? dat h^ den Ourang-Outang in het Letteroefr>ablnet van Zyne Doorluchtige HoogM?nS9fEID *.at le,evendiger heeft doen opzetbi. 2o. 'ten 9 d<™ het zich voor zynen dood vertoonde; om dat de Heer Vosmaer,

i Ü u meest altyd ziekelyk zal gehad hebben; en om dat zyn Ed. van Heeren, die in Indië geweest zyn, wel berichten zullen zyn voorgekomen , die hem verlof gaaven, om het dus op te zetten. r

i XIII.

De twee volwasfene Wouwouwen welke wy hebben waargenoomen, zullen de bygebragte aanmerkinge flaaven De eerfte was gezonden aan den Heer Geheimfchry ver S t e e n w e g , Lid van ons Genootfchap; en de tweede aan den Edelen Heer Directeur Radermacher; en ons werden die ter overweeginge en beoordeelinge gefchonken. Beide waren

Sluiten