Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Wouwouwen.

399

§. XIX.

Edoch het lyk vervolgens geopend zynde , vonden wy aanftonds eene merkelyke injlammatien buiten op het Inteftinum duodenum: Zynde dit het ingewand , door het welk het voedzel uit de maag in de verdere darmen overgaat. Dat koud vuur had eene inwendige opzwellinge veroorzaakt , door welke het ingewand digt belloten was, en dus de voedende ftoffe niet langer kon doorlaaten. En deeze (dit bleek nu van achter) was de ware oorzaak geweest der kwynende geftalte van het dier, en vervolgens van zynen dood. Evenwel is 't niet onmogelyk; dat het bederf ontftaan is , uit de faamgebogene en faamgedrukte houdinge, in welke het dier, uit fpyt, verdriet en kommer, zich, geduurende de laatfte dagen van zyn leeven en reeds eenen geruimen tyd te vooren, zich gezet en gehouden had.

§. XX.

In de andere oude Wouwouwinne, welke reeds federt den 29 Oótober is

waar-

Sluiten