Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BER. OMT. HET KAT. SPIN. EN WeEV. 417

De luchtftreek, het voedfel, de natuurlyke gefteltenis van een land, de Regeeringsvorm, en meer andere foortgelyke , eerfte oorzaaken, bevorderen of wederhouden den voortgang der ontdekkingen, naar maate zy hunnen invloed te faamen voegen , of met den aart der voorwerpen die men het eerst benodigd heeft, in eene regtftreekfè betrekking ftaan.

Dit is buiten twyfel de ware reeden, der onderfcheiden huishouding, van zoo veele verfchillende Natiën, als de gefchied-verhaalen der reizigers ons befchry ven , en waar in wy, een zoo verbazend onderfcheid ontdekken , dat het gezond vernuft, deeze vertooningen, voor onwaarfchynelyk zoude houden indien de ondervinding , derzelver zekerheid niet ontwyfelbaar bevestigde.

De verkeering en gemeenfchap met vreemde volkeren kan ten deezen opzichte, wel eenige verbetering te voorfchyn brengen, maar dan moet by een zodanig. volk , het welk zig wil verbeteren, meerder eerzugt en begrip van voordeel, dan onverfchilligheid en aanDd kle-

Sluiten