Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Verdediging. 447

gouds tot een gefchenk (V) bragt, en wat fchatten Hy aldaar by verfcheidene Vorften veroverd hebbe.

V. Wie kan weeten, of de Arabiërs niet reeds voor Davids tyd, gelyk zy naderhand gedaan hebben , de Arabifche zee zyn overgeftooken naar Afrika.? Hoe verre zy zyn doorgedrongen tot die binnenlandfche Gewesten, waar even zoo ryke (0) goudmynen zyn, dan in de nieuwe Waereld ? Wat fchatten dcezc Volken van daar hebben gehaald? en hoe veelen derzelven David ten prooie geworden zyn? Boven dien, wierdt de Koophandel van het Oosten naar het Westen , door de Arabifche Golve, op Egypte heenen en weder gedreeven; en hoe veele rykdommen moest dit niet, natuurlyker wyze, aan Arabïi geeven?

VI.

(n) 1 Kon. X. 10.

(o) De Heer Salmon zegt in zynet tegenwoordigen Jiaat van Afrika : bladzyde 612 van het X. Hoofdftuk ; dat 'er te Mozambique , zoo men van eenige Schryvers vindt aangetekend, een maand Reizens van dt Kust nauwlyks ander vaatwerk en keukengereedfchappen, dan van goud , gebruikt wordt. Schoon my deeze opgaave wat overmaatig voorkomt, toont zy echter aan , dat 'er een overvloed van dat metaal moet tyn.

Sluiten