Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Verdediging. 451

met het Joodfche Land, ten tyde van David. By aldien de Heer Voltaire het noodige licht hadde gehad, omtrent de omftandigheden van dien Vorst, van zyri Land, van de overwonnene Landen en Volken; hy zoude misfchien de by éénverzameling der bewuste Som me niet onmogelyk hebben geacht.

En dus is het gefteld met zyne ganfche beoordeeling van het Joodfche Volk, dat hy in alle zyne fchriften, daar het maar eenigzins te pas kwam, zo kleen en verachtlyk heeft zoeken aftefchilderen, als in zyn vermogen is geweest. Maar hebben wy niet alle redenen, om uit de Gefchiedfchryveren vast te ftellen, dat het zelve in oude tyden van meerder aanzien en magt, dan hy voorgegeeven heeft, in het Oosten geweeft zy? Blykt het zelfs niet uit laatere tyden ? men herinnere zich Hechts $ wat moeite het aan de Romeinen , wanneer dit volk reeds, doof binnenlandfche twisten cn beroertens, tot eenen vervallen ftaat gekomen was , gekost hebbe, 0 n het zelve onder te brengen. Wat Heirlegers zy derwaards hebben laaten afzakken.

■ Ff 2 Hoe

Sluiten