Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Algemeene Prysvraage, 497

2. De Slavenvertrekken , die meest al boven zyn, en andere bovenhui zingen , vooral binnen de $tad , fchynen minder befchut te zyn , voor het inkomen der verderffelyke Zeewinden en luchten, dan de benedenwooningen. Maar indien men dezelve doorluchtig 'maakt, het zy boven in de zolderinge door een zoort van luiken of fchoorfteenen , of door rottingraamen boven 'de venfters en deuren, of wel door venfters of luchtgaten achter uit of ter zyden in de muuren te brengen, zal men gewisfelyk, daaromtrent, voordeel doen.

3. De onderwooningen, of de huizen van eene verdiepinge moeten, ten minften, twee voeten boven de aarde ryzen met haare vloeren, en vyftien voeten hoog van verdiepinge zyn, van den vloer tot aan den zolder gerekend. Ook mogen de houten fluitvenfters Hechts de helft der-kafynen beflaan; en de bovenhelft, met goede kolommen voorzien, moet alïeen met rottingraamen afgefloten worden, om den ,noodigen doortocht tebehouden: zonder dat de lighaamen der flaapende daar van merkely k gevoel, of van den door tocht der wind eenige vcrftyvinge of knokkelkoorts te vreezen hebben.

Ii 4. Ron-

Sluiten