Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 Bekroond Antwoord

dc mildaadigheid genoegzaam kunnen opwekken, tot het verkenen van de noodige penningen. Behalven dat men ^^graven de quadraatroede tegen Kds. 30. of daaromtrend zou kunnen verkoopen : en nog andere middelen uitvinden om dit ontwerp gemakkelyk ter uitvoer te brengen

rr ' ' IV' '

Van de Varkenfokkeryen en Lederbe* reideryen in de Chineefche Campong.

*Jr!i L^erbereideryen maaken kort 011dei de Stad zulken vervaarlyken flank,

Q"bez™1'lyk voorby durft lydcn, en dit met doen kan zonder de

rw^e-ft°PP^D- Zy z^n meer dan twintig in getal en altyd bezig. En het

m ongeloofelyk, hoe veele kudden Vaikens er, by duizenden, worden aangekweekt. By die Varkens en in dc kitten daaromtrend, flinke het ruim zoo vcdchnkkelyk, als by de Vel™ plooteryen Men moet het zelf m perbon hebben opgenomen, of men kan er geen denkbeeld van vormen.

Ondertusfchen zyn die ftinkpoelen, gelegen tusfehen de Stad en de Landwind verhinderende dus, dat de Landwind de noodige zuiveringe ;en verfrisnnge aan de Stadlucht te weeg brengt.

Men

Sluiten