Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Algemeene Prysvraage. 507

Kalkovens op te richten. En fchoon 't my niet gebleeken is, dat Heeren Heemraaden zoodanige plaatzen nog hebben aangeweezen, wil ik het echter waagen, om c\it thans te doen; Ten einde eene zoo neilzame veranderinge niet langer uitgefteld moge blyven. Langs de Groninger weg, op 300. Roeden van de Stads Buitengracht , en vervolgens Westelyk aan, vindt men de gefchikfte gelegenheid voor de Kalkovens. Men heeft 'er water overvloediger, en 'er zal nog meer kunnen gebragt worden. Daarenboven kan 'er het hout en kunnen 'er de Kalkfteenen gemakkelyk worden aangebragt.

Edoch voor het koopen der gronden en andere noodige onkosten zouden de Eigenaars ook eene vergoedinge van Rds. 1500. móeten genieten.

VII.

Van de Schorren en het Zeefirand.

Niemand kan of mag 'er aan twyffelen, of het aangroeiende Zeellrand en de vermodderdc buitenfchorren, ten Noorden van Batavia, geeven cenefchadelyke opdampinge, welke met den Zeewind ftedewaards en landwaards in wordt overgevoerd: om welke reden men zich zoo verre van het Zeellrand

ver-

Sluiten