Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508 Bekroond Antwoord

verwydert met zyne wooninge, als mogelyk; en Me Angiolfcbe vaart, Groninger en Amanusgrachten verlaaten heeft, en zelfs jacatra begint te verlaaten. Om dat ongemak eenigzins te ïiiaatigen, zou ik 'er zeer voor zyn, om in den afftand van twintig roeden, in . eené Zuidelyke en JNoordelyke ftrekkinge, breede flooten te graaven, daar het Zeewater rechtftreeks uit en in kan loopen. Met het flyk en de aarde, welke men uit die flooten haalt zou ik de tusfehen in liggende fchorren ophoogën, en 'er dan Antjak-en Warongboomen in planten, die den eerften aanval van den Zeewind eenigzins zouden affluiten, en dus den laagen voortvlocienden en, onzuiveren dampkring, eenigzins ten minften, van Batavia afhouden, 't geen ook de zaak zou zyn, ten Oosten cn Westen van de Stad, indien men het beplanten der fchorren zoo verre zou willen doorzetten. VIII.

Van den Hospitaalen. De laatfte fchikkingen omtrend de Hospitaalen gemaakt, maaken het byna onnoodig, om over de misbruiken, welke daar oudtyds plaats hadden, iets te berde te brengen. Het eenige, 't geen

ik

Sluiten