Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Houtgebrek der

Molens in de bovenlanden heeft gezien, zal moeten geeven: dat namelyk de beweeging der pcrsfende rollen in dezelve, die de fpoed , waarmede het geheele werk voorgaat, zonder fout, toonen, zeer langzaam en kruipende is: als ook met het getuigenis, dat de perslende rollen, in de WestIndifche molens , met een vliegende fnelheid, worden omgedreeven (het welk ik van allen, als die de laastgemelde gezien hebbe, eenpaarig heb te ver-, wachten) geeven my grond , om te befluiten, dat de Hechte gefteldheid onzer Molens , Combuizen en gereedfchappen, waar door de krachten van het vuur nutteloos verfpild worden, het toeneemend houtgebrek derzelven veroorzaakt; dat, door het verbeteren van het een en ander, naar het voorbeeld der West-Indifche Molens, of liever zoo veel mogelyk, de houtgebrekmaakende oorzaak, voor altoos, zal worden weggenoomen, en dat, als dit zonder uitftel gefchiedt, gelyk zekerlyk het belang der Geinteresfeerdens zulks vereischt, het toeneemend houtgebrek, Jpoedig, en duurzaam, %al zyn verholpen.

Ik

Sluiten