Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Houtgebrek der

king komen, of niet, daar alleen, een meerdere voorraad aan tras zoude ontbreeken, en dat vooral op plaatzen, die houtgebrek hebben, de jaarlyks groeijende houtachtige planten, heefters, en het jong ligt opichieteud houtgewas, tot vervulling, konden dienen?

Deeze vermoedens konden ligtelyk tot meerdere zekerheid worden gebragt , door het laten maaken van de voorgeflagene veranderingen, op eene der Zuiker-molens, die wegens gebrek aan Brandftof, tot het uiterfte is gebragt*

En naardien de uitwinning van de iielft der Brandftof de helft der daghuuren, en andere ongelden, mitsgaders de voltooying van het werk eens zoo fpoedig, als bevoorens, voordeden zyn, waarin alle geinteresfeerdens belang hebben; zoo is te vermoeden, dat dezelve, gewillig, de te doene geringe onkosten zullen willen draagen , indien de eigenaar daartoe niet vermogend ware.

Het welk men, en zelfs meer, billyk van hén mag verwachten; ook daarom, dat, met de te maakene verandering aan zulk eene Molen, fchoon die niet tot een dubbelden, maar alleen tot een

min-

Sluiten