Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g& Bericht wegens ije

andere Aardbevingen daar men aantekening van gehouden heeft zyn van.

den 13. Febr. 1684.

— 24. Augustus 1757.

— 14. 1*1 ey 1758.

— 25. Jan. 1769.

— 10. Mey 1772.

- 4.

morgens ten vyf uuren vernieuwt wierdt, mitsgaders zo nu en dao in de volgende dagen., alhoewel die fchuddingen met d eerfte bevinge niet in 't mihfte te vergeleken waaren. Jammer baarde dit aan de BewoOnders , fchaade aan de gebouwen , zo binnen als buiten de Stad gelegen. Want de meefte huizen of muitten waren gefcheurt, of de toppen der gevclcn afgevallen, óf deszelfs daken ingeftort, behalve een groot getal menfchen , die ellendiglyk verzeen; waren, verlooren noch a8. door 't iuftortcn van 21. fteene Woonhuizen , en co. Pedakken het leeven, bedolven pnJer deszeifs Puiniioopen. Hieruit rees eene b) fiere verflagenheid,, en was de vrecfe voor een tweede fchudding by veeJe za groot, dat ze in d'opene lucht onder Tentjes, en in Prau,. wen op 't water in de gragten eenigen tyd de nachten ilceten. Geer. merkeiyke ramp kwam nochtans her Kafteel over, weikers zwaare Gebouwen in d'eerfte bevinge fcheenen te zullen inftorten, overmits desielfs muurtn Hechts op eenige plaatzen gclcheurt zyn. Zelfs Uantem gevoelde de fciiokking, en liep zy voort tot aan den Oosthoek van Sumatra, beweegtnde deszelfs Zuidweflkuft op een maatelyko wyze; doch was hnar woede tot Lampan zo hevig, dat meest alle de huizen te gelyklyk kwamen in tc ftortcn. 't voornaamfte onheil, veroorzaakt door deze Aardbeving, was c'^ verftopping der groote K-ivicr, en die van Tungerang , waar van d'eerfte uit den berg Pangerango, de laatfte uit den berg Sdlak haarca oorfpror^k r.eemr, beide achten Batavia

ge-?

Sluiten